Logo National Gallery The Netherlands Leenvoorwaarden National Gallery The Netherlands

de voorwaarden:

  1. Lener kan alleen Kunstwerken op basis van deze overeenkomst lenen bij Uitlener, als aan alle volgende eisen wordt voldaan:
   1. Lener is/zijn natuurlijk perso(o)n(en)
   2. Pinbetaling voor de eerste leentermijn heeft gedaan en onherroepelijk volmacht aan Uitlener heeft afgegeven tot betaling van de resterende leenperiode van dezelfde bankrekening als de pinbetaling.
   3. Het tonen van een document waarmee het woonadres van Lener kan worden geverifieerd. Dit woonadres moet een adres in Nederland zijn en binnen een straal van 50 kilometer van National Gallery The Netherlands - Heiligenbergerweg 171, 3816 AJ Amersfoort - liggen.
   4. Het tonen van een geldig Nederlands legitimatiebewijs.
   5. Lener geen openstaande schulden heeft bij Uitlener
   6. Het Kunstwerk in het voorafgaande 12 maanden niet geleend is door Lener.
   7. Indien van toepassing en alleen en uitsluitend ter beoordeling van Uitlener er in het verleden geen problemen zijn geweest tussen Lener en Uitlener op welk gebied dan ook.
  2. Kunstwerk is een schilderij en/of enig ander (kunst)werk vervaardigd door H. Xue te Amersfoort en ondertekend met Juane Xue, Hui Xue of H Xue.
  1. Bij aanvang van de leenperiode voor of op de 20e dag van een maand, geldt de eerste dag van die maand als datum van aanvang van de leenperiode, bij aanvang van de leenperiode na de 20e , geldt de eerste dag van de volgende maand als datum van aanvang van de leenperiode.
  2. Bij beëindiging van de leenperiode voor de 10e dag van een maand, geldt de laatste dag van de voorafgaande maand als datum van beëindiging van de leenperiode, bij beëindiging van de leenperiode op of na de 10e dag van de maand, geldt de laatste dag van de maand als datum van beëindiging van de leenperiode.
  3. De leenprijs moet vooraf worden voldaan zonder enig recht op opschorting en/of verrekening.
 1. De leenperiode van een Kunstwerk kan maximaal één keer verlengd worden voor maximaal zes maanden. De verlenging van de leenperiode vindt alleen onder de volgende condities plaats:
  1. Er geen reservering is voor het Kunstwerk;
  2. Uitlener heeft geen openstaande vorderingen op de Lener;
  3. Het Kunstwerk hangt of staat op het opgegeven adres en Uitlener heeft het recht dit fysiek te verifiëren;
  4. Indien van toepassing en alleen en uitsluitend ter beoordeling van Uitlener er geen problemen zijn geweest tussen Lener en Uitlener op welk gebied dan ook;
  In deze situatie(s) eindigt de leenperiode uiterlijk op de laatste dag van de twaalfde maand van leen, of zoveel eerder als het Kunstwerk voor het verstrijken van de leenperiode is terug gebracht.
  1. Het Kunstwerk zal geplaatst worden en blijven op het door de Lener opgegeven adres
  2. Mocht het email adres en/of telefoonnummer van Lener veranderen, dient Lener Uitlener direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het nieuwe email adres en/of telefoonnummer
  3. Mocht de Lener verhuizen:
   1. Bij verhuizen binnen Nederland dient Lener Uitlener direct schriftelijk op de hoogte stellen van het nieuwe woonadres door middel van een verifieerbaar document;
   2. Bij verhuizen naar een adres buiten Nederland dient Lener terstond het Kunstwerk in te leveren;
  4. Mocht Lener dit artikel overtreden, dan heeft Uitlener het recht de leenprijs van het Kunstwerk te verhalen op Lener met alle daarbij komende rechtelijke en buitenrechtelijke kosten en het Kunstwerk direct terug te vorderen zonder recht op korting en/of verrekening voor Lener.
  1. De Lener is gehouden het Kunstwerk als een goed huisvader in goede staat te houden en te beheren gedurende de leenperiode.
   Dit houdt onder ander in:
   1. Stel het Kunstwerk niet bloot aan direct zonlicht of fel kunstlicht;
   2. Hang/plaats het Kunstwerk niet boven of bij een verwarming of andere warmtebronnen;
   3. Hang/plaats het Kunstwerk niet in een vochtige omgeving;
   4. Zorg voor een deugdelijke bevestiging aan muren voor het Kunstwerk;
   5. Zorg dat het niet in de loop hangt voor zowel mens als dier;
   6. Het Kunstwerk dient zorgvuldig te worden vervoerd zodat de kans op schade zoveel mogelijk is uitgesloten;
  2. Elk risico van het Kunstwerk gedurende de periode van leenperiode dus ook ter zake van te niet gaan is/komt volledig voor rekening Lener.
 2. De Lener is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het Kunstwerk te controleren of het Kunstwerk zich in goede staat bevindt. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen direct bij aanvaarding te worden gemeld aan Uitlener. De Uitlener beschouwt dat Lener het Kunstwerk in goede staat en zonder schade in ontvangst heeft genomen.
 3. In de volgende gevallen dient Lener onverwijld Uitlener zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte te brengen waarbij de datum van schriftelijke melding uitgangspunt vormt voor schadevergoeding aan Uitlener:
  1. Schade aan het Kunstwerk:
   1. Lijst, passe-partout en/of glasplaat. Herstel wordt uitsluitend verricht door Uitlener of door derden in opdracht van Uitlener. De Lener dient de reparatie kosten volledig en onverwijld op eerste verzoek van Uitlener te vergoeden zonder enig recht op korting en/of verrekening
   2. Kunstwerk zelf, alleen en uitsluitend te beoordeling van Uitlener zal Uitlener beslissen:
    • of de kunstenaar het werk kan restaureren. De schade bedraagt dan de helft van de Verkoopprijs van het Kunstwerk.
    • Of het Kunstwerk moet als vernietigd worden beschouwd. De schade is dan gelijk aan Verkoopprijs.
  2. Ontvreemding/ diefstal van het Kunstwerk. De schade is dan gelijk aan Verkoopprijs.
  3. Vernietiging van Kunstwerk. De schade is dan gelijk aan Verkoopprijs.
  Het door Lener in gevolge van voorstaande aan Uitlener verschuldigde bedrag dient terstond en onverwijld te worden voldaan zonder enig recht op korting en/of verrekening.
  Tijdens de restauratieperiode blijft de verplichting ten aanzien van de leenprijs bestaan tot de overeengekomen einddatum. Bovendien komen de kosten van restauratie boven op de leenprijs.
 4. De Lener is daarom verplicht gedurende de leenperiode het Kunstwerk bij een solide maatschappij tegen alle gebruikelijke, verzekerbare schade ( onder andere brand en diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot door Uitlener heeft geaccepteerd dat het Kunstwerk in goede staat is terugontvangen. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van Lener jegens de verzekeraar worden reeds hierbij en bij voorbaat door Lener aan Uitlener overgedragen en geleverd terwijl Uitlener deze reeds nu aanvaardt zulks ter betaling van het verschuldigde van het voorstaande aan Uitlener. De Lener verplicht zich voorts de polis of een kopie ervan na ontvangst ter hand te stellen aan Uitlener en is verplicht alle premiekwitanties binnen 5 dagen na verval van de premie aan Uitlener ter inzage te verstrekken.
 5. Uitlener kan gedurende de leenperiode in de voorkomende gevallen schadevergoeding vragen en het Kunstwerk per direct ophalen of verzoek doen tot direct terugbrengen van het Kunstwerk. Deze bepaling gaat in werking bij de genoemde en na te melden omstandigheden, in de ruimste zin des woords, en door het enkel plaatsvinden van één van die gestelde omstandigheden. Uitlener kan van zijn recht gebruik maken zonder enige sommatie vooraf en kan onmiddellijke betaling vorderen van de verschenen termijnen en/of de kosten. Tevens kan Uitlener per ommegaande deze leenovereenkomst ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en het Kunstwerk onverwijld weer tot zich nemen. Vorenstaande onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding.
  De omstandigheden zijn onder ander en naast die als hiervoor vermeld:
  1. wanneer de Lener als niet goed huisvader omgaat met het Kunstwerk;
  2. wanneer de Lener in verzuim is de leen tijdig te betalen;
  3. door Lener één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt en juist worden nagekomen;
  4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Lener roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan of op het hierbij aan Lener in de leenovereenkomst gegeven Kunstwerk of op een gedeelte daarvan;
  5. voor of door de Lener surséance van betaling wordt aangevraagd;
  6. de Lener in staat van faillissement wordt verklaard;
  7. door of voor de Lener het uitspreken van de toepassing van de wettelijke schuldsanering ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
  8. zonder schriftelijke toestemming van Uitlener het Kunstwerk op een ander adres hangt, wordt geplaatst;
  9. de Lener metterwoon en feitelijk Nederland verlaat;
  10. de Lener onder curatele wordt gesteld of onder bewind stelling van zijn vermogen;
  11. de Lener overlijdt;
  Lener of diens erfgenamen dient/dienen Uitlener onverwijld kennis te geven van het zich voordoen van een gebeurtenis zoals hiervoor onder iv tot en met xi vermeld.
 6. Ten laste van Lener komen alle kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Uitlener voor het maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten en zulks alleen ter beoordeling van Uitlener.
 7. In geval van wanbetaling van de leenpenningen zal Uitlener aan Lener in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 50% van verkoopwaarde van Kunstwerk en anders 50% van de verschuldigde hoofdsom. Als mede in het geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door Uitlener gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij behorende tarieven overtreffende.
 8. Bij te laat terugbrengen van het Kunstwerk wordt een boete in rekening gebracht van 10% van het leenbedrag per Kunstwerk per kalenderdag dat het werk te laat is ingeleverd met een maximum en minimum van 3 keer het leenbedrag per kalendermaand en zulks onverlet het recht van Uitlener op nakoming en/of verdere schadevergoeding.
 9. Gedurende de leenperiode vertegenwoordigt Uitlener, als eigenaar van het Kunstwerk, in en buiten rechten. De Lener is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitlener het Kunstwerk voor andere doeleinden te gebruiken dan te hangen of te plaatsen in vermelde woonadres van Lener. Het Kunstwerk mag niet te koop worden aangeboden of in gebruik aan derden worden afgestaan zonder voorafgaand en schriftelijke toestemming van Uitlener.
 10. Bij de mogelijkheid van verkoop van het geleende kunstwerk aan een ander dan Lener wordt Lener verzocht hieraan zijn medewerking te verlenen op eerste verzoek van Uitlener.
 11. Indien het Kunstwerk door Juane Xue gebruikt wilt worden voor een expositie wordt Lener verzocht hieraan zijn medewerking te verlenen op eerste verzoek van Uitlener. Lener heeft in deze de volgende mogelijkheid om te vragen de leenovereenkomst op te schorten. Uitlener zal overeenkomstig de leenovereenkomst aanpassen door de einddatum te verlengen met de duur dat het kunstwerk niet ter beschikking is voor Lener.
 12. Onder het Kunstwerk valt uitdrukkelijk niet het beeldrecht. Het beeldrecht van het Kunstwerk ligt en blijft conform de Auteurswet bij de maker van het Kunstwerk. Het beeldrecht geldt voor o.a. achtergrond in elke uiting, reproductie, expositie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van maker van Kunstwerk.
 13. Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW. Uitlener kan op verzoek van Lener de BTW apart vermelden.
 14. Lener is vooraf uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van de onderhavige overeenkomst en mogelijke gevolgen en risico´s en aanvaardt deze.
 15. De ondertekende onder 2 zijn hoofdelijk gebonden en aansprakelijk jegens ondertekende onder 1.
Logo National Gallery The Netherlands
National Gallery
The Netherlands


De galerie van Juane Xue

Open elke donderdag, vrijdag en zaterdag
van 11:00 tot 17:00


Adres

Het Kleurhuis
Heiligenbergerweg 171
3816 AJ Amersfoort
route beschrijving


Contact

Telefoon : +31(6)25005658
mail


© 2020 National Gallery The Netherlands ✉ info@nationalgallery.nl ✆ +31 33 465 1617